Jak wygląda wolontariat
w ITACE?

Od początku działalności ITAKA korzysta z pomocy wolontariuszy. Początkowo współpracowaliśmy z kilkoma osobami, teraz swoim zaangażowaniem i pracą wspiera nas już kilkudziesięciu wolontariuszy.

Przez cały rok Fundacja prowadzi wolontariat w 4 zespołach:
• Zespół PR i Fundraisingu
• Zespół Poszukiwań i Identyfikacji
• Zespół Prawny
• Zespół Psychologów

Doraźnie korzystamy także z pomocy grafików, tłumaczy, informatyków i innych specjalistów, którzy wspierają bieżące projekty Fundacji.

UWAGA! Wolontariat można odbywać wyłącznie w biurze fundacji, które znajduje się w centrum Warszawy (dogodny dojazd - metro, tramwaj, autobus, pociąg).


Zobacz film Zobacz film Zobacz film

Wolontariat w ITACE


Wolontariat w zespole poszukiwań i identyfikacji

Czym zajmuje się Zespół Poszukiwań i Identyfikacji?

 • • Poszukuje osób zaginionych poprzez nagłaśnianie informacji o ich zaginięciu za pomocą Internetu i innych mediów;
 • • Udziela rodzinom osób zaginionych informacji, jak prowadzić poszukiwania;
 • • Przekazuje rodzinie napływające informacje o osobie zaginionej, co pomaga ustalić miejsce jej pobytu;
 • • Monitoruje działania policji w zakresie prowadzonych spraw;
 • • Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą, których celem jest niesienie pomocy osobom dotkniętym problemem zaginięcia.

W ramach wolontariatu zapewniamy:

 • • Szkolenia mające na celu przygotowanie do profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań;
 • • Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników i wolontariuszy Fundacji;
 • • Udział w superwizji zespołu;
 • • Poznanie specyfiki działania Fundacji ITAKA;
 • • Możliwość rozwoju i zdobycia unikatowej wiedzy w zakresie problemu zaginięcia.

Szukamy osób, które:

 • • chcą zaangażować się w pracę w organizacji pozarządowej;
 • • posiadają umiejętność pracy zespołowej, są twórczy, rzetelni i systematyczni;
 • • są gotowe do odbywania stałych dyżurów w siedzibie Fundacji w centrum Warszawy, wymiar dyżuru wynosi 2 razy w tygodniu po 4 godziny lub raz w tygodniu 8 godzin, a także dyżur nocny i/ lub weekendowy raz w miesiącu.

Wolontariat w zespole psychologów

Czym zajmuje się Zespół Psychologów?

 • • Świadczy poradnictwo psychologiczne dla osób zaginionych oraz ich rodzin w związku z zaginięciem i/ lub ucieczką nastolatka, a także w sytuacji tzw. "porwania rodzicielskiego";
 • • Poradnictwo psychologiczne i/ lub interwencja kryzysowa są udzielane na każdym etapie zaginięcia: szoku w pierwszych dniach po zaginięciu, momentach kryzysowych w trakcie zaginięcia oraz po informacji o odnalezieniu osoby zaginionej: żywej lub martwej;
 • • Psycholodzy Fundacji przeprowadzają konsultacje indywidualne lub rodzinne, aby przekierować osoby zaginione lub rodziny osób zaginionych/ uciekających nastolatków na odpowiednią terapię lub innego rodzaju leczenie;
 • • Poradnictwo świadczone przez Zespół Psychologów Fundacji ITAKA jest przeważnie telefoniczne, w określonych sytuacjach psycholodzy ITAKI umawiają się z klientami na spotkania osobiste;
 • • Psycholodzy Fundacji prowadzą grupy wsparcia dla rodzin osób zaginionych.

Co oferujemy w naszym zespole?

 • • Świadczenie poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych problemem zaginięcia;
 • • Uczestnictwo w superwizji, a także zebraniach klinicznych zespołu psychologów;
 • • Możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia doświadczenia w obszarze interwencji kryzysowej i wsparcia psychologicznego w bardzo specyficznym kryzysie jakim jest zaginięcie;
 • • Udział w szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego i innych zagadnień z obszaru psychologii klinicznej.

Kogo poszukujemy:

 • • Studentki/ studentów IV/ V roku psychologii;
 • • Czynnych zawodowo psychologów;
 • • Osób gotowych do odbywania stałych dyżurów w siedzibie Fundacji w centrum Warszawy, wymiar dyżuru wynosi 2 razy w tygodniu po 4 godziny lub raz w tygodniu 8 godzin, a także dyżur nocny i/ lub weekendowy raz w miesiącu.

Wolontariat w zespole prawników

Czym zajmuje się Zespół Prawników?

 • • Świadczy poradnictwo prawne na rzecz osób zaginionych oraz ich rodzin w związku z zaginięciem osoby;
 • • Poradnictwo prawne dotyczy głównie procedur policyjnych związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, sądowego ustalania śmierci, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pomocy społecznej;
 • • Usługi świadczone przez Zespół Prawników Fundacji ITAKA są świadczone przeważnie telefonicznie, w określonych sytuacjach prawnicy ITAKI umawiają się z beneficjentami na spotkania osobiste lub reprezentują ich w postępowaniu sądowym.

Co oferujemy w naszym zespole?

 • • Świadczenie poradnictwa prawnego dla osób dotkniętych problemem zaginięcia;
 • • Uczestnictwo w programach prawnych ITAKI (m.in. porwania rodzicielskie, Child Alert, badania DNA);
 • • Możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia doświadczenia w wielu obszarach prawa;
 • • Udział w spotkaniach z profesjonalistami danych dziedzin prawa.

Kogo poszukujemy:

 • • Aplikantów wszystkich rodzajów aplikacji;
 • • Adwokatów; radców prawnych;
 • • Osób gotowych do odbywania stałych dyżurów w siedzibie Fundacji w centrum Warszawy, wymiar dyżuru wynosi 2 razy w tygodniu po 4 godziny lub raz w tygodniu 8 godzin.

Wolontariat w zespole PR i fundraisingu

Czym zajmuje się Zespół PR i i Fundraisingu?

 • • Prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zmniejszenie liczby zaginięć (kampanie społeczne: Nie uciekaj, Stop depresji, Bezpieczna praca, Child Alert);
 • • Utrzymuje stały kontakt z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi, dostarczając informacji o aktualnie prowadzonych działaniach;
 • • Opracowuje materiały informacyjne i reklamowe Fundacji;
 • • Pozyskuje środki na działalność Fundacji poprzez działania skierowane do darczyńców indywidualnych, jak też instytucji i firm (m.in. Kampania 1%, Klub Przyjaciół ITAKI).

Co będziesz robić w naszym zespole?

 • • Współpracować z zespołem przy organizacji konferencji prasowych, eventów i innych wydarzeń , w których bierze udział ITAKA;
 • • Redagować materiały informacyjne: ulotki, foldery, broszury;
 • • Promować Fundację podczas wydarzeń zewnętrznych, organizowanych zarówno przez ITAKĘ jak też inne organizacje i instytucje.

Kogo poszukujemy:

 • • Gotowość do pracy na rzecz Fundacji co najmniej 2 razy w tygodniu po 4 godziny;
 • • Wykształcenie humanistyczne, także studenci ostatnich lat;
 • • Kreatywność i inicjatywa;
 • • Łatwość nawiązywania kontaktów.

Dołącz do nas

Zobacz film Pobierz formularz

Czekamy na Ciebie!

Interesuje Cię tematyka zaginięć? Jesteś gotów do pracy dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej? Masz łatwość w kontakcie z innymi ludźmi?

Zostań wolontariuszem ITAKI!

3 kroki do wolontariatu w ITACE

1) Wyślij wypełniony formularz wraz z CV na adres wolontariusz@zaginieni.pl.

2) Jeśli Twoja aplikacja odpowiada wymogom danego zespołu zaprosimy Cię na spotkanie do biura Fundacji.

3) Gdy wynik spotkania będzie pomyślny odbędziesz cykl spotkań wprowadzających w działania ITAKI i staniesz się jednym z nas!

Przeczytaj zanim wyślesz aplikację

Wolontariat można odbywać wyłącznie w biurze fundacji, które znajduje się w centrum Warszawy (dogodny dojazd - metro, tramwaj, autobus, pociąg).

Wolontariusze Zespołów Psychologów oraz Poszukiwań i Identyfikacji zobowiązani do co najmniej jednego dyżuru weekendowego oraz jednego dyżuru nocnego w miesiącu.

Prowadzimy stałą rekrutację, dlatego czekamy na aplikacje przez cały rok. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.Warto wiedzieć

Do pobrania

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział III, Wolontariat
Rozdział 1, Przepisy ogólne

Art. 42.
1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej – zwanych dalej "korzystającymi".

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.

3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Art. 43.
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Art. 44.
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Credits / Autorzy zdjęć